0
 
OSMANLI KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
 
 1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak, OSMANLI KALIP MAKİNA SANAYI VE TİCARET LTD. ŞTİ.YE (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.
 
 1. Başvuru Yöntemi
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun word dokümanına kopyalandıktan sonra çıktısı alınarak;
 
 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
     
       tarafımıza iletilebilecektir.
 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
 
 
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 
Şahsen Başvuru (Başvuru Sahibinin Kimliğini Tevsik Edici Belge İle Doğrudan Başvurması) Başakşehir OSB Aykosan 2. Kısım 9C Blok No: 1/1 Başakşehir/İstanbul Zarfın Üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter Vasıtasıyla Başakşehir OSB Aykosan 2. Kısım 9C Blok No: 1/1 Başakşehir/İstanbul Tebligat Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
“Güvenli Elektronik İmza” İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Yoluyla osmanlikalipmakina@hs01.kep.tr E-postanın Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
 
 
 1. İletişim Bilgileriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.
 
Ad-Soyadı*
 
   
     
Telefon Numarası*    
     
     
E-posta Adresi** 
 
   
     
Adres*          
       
       
           
*Doldurulması zorunludur. Aksi halde başvuru işleme konmayacaktır.
**Tarafınıza cevap vermemiz için varsa doldurulmalıdır.
 
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
 
 Müşteri           Ziyaretçi          İş Ortağı      Üçüncü Kişi Çalışanıyım
 
 Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar: ……………………………………………………………………………………
 
Diğer:………………………………………………...………………….…………………………
 
 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
 
 Tarih:………………………………………….
 1. Talep Konusu
 
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yanıtın 3’ncü bölümde sağlamış olduğum E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
 
 
 
 
Yanıtın 3’ncü bölümde sağlamış olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
 
 
 
 
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 
 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, tarafınızca başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)
 
Adı Soyadı                  :
Başvuru Tarihi          :
İmza                           :